پرسشنامه شیوه های تقلب دانشجویان – فعلی و رسولی آذر (۱۳۹۳)

پرسشنامه شیوه های تقلب دانشجویان – فعلی و رسولی آذر (۱۳۹۳)

برای بررسی شیوه های تقلب دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فعلی و رسولی آذر (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.