پرسشنامه شیوه های والدگری آلاباما – شلتون و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه شیوه های والدگری آلاباما – شلتون و همکاران (۱۹۹۶)

به منظور سنجش شیوه های والدگری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۲ گویه و ابعاد مشارکت والدین، فرزندپروری مثبت، عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند، ضعف در نظارت و راهنمایی، تنبیه بدنی و عبارت‌های کلی می‌باشد که از پژوهش معتبر شلتون و همکاران (۱۹۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.