پرسشنامه رایگان صمیمیت زوجین بروک و همکاران (۱۹۹۵)

پرسشنامه رایگان صمیمیت زوجین بروک و همکاران (۱۹۹۵)

پرسشنامه صمیمیت زوجین توسط وندن بروک و همکاران (۱۹۹۵) ساخته شده و از ۵۶ سوال تشکیل شده است و ۵ شاخص درباره صمیمی بودن در ازدواج را می سنجد. شاخص های این پرسشنامه عبارتند از شاخص صمیمیت، میزان توافق زوجین، میزان میزان صادق بودن، علاقه و محبت داشتن به یکدیگر، میزان پایبندی به تعهدات.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.