پرسشنامه عدم اطمینان فناورانه – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه عدم اطمینان فناورانه – توکلی (۱۳۹۴)

وقتی راه حل های نوآورانه در بازارهای جدید اتخاذ می شود قابلیت پیش بینی بازار محدود می شود و اطلاعات محدودی قابل دسترسی می باشد (برای برنامه ریزی بازاریابی). این به دلیل درجه بالای عدم اطمینان مرتبط با راه حل های نوآورانه می باشد..

به منظور سنجش و ارزیابی عدم اطمینان فناورانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر توکلی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.