پرسشنامه عزت نفس – پوپ و همکاران (۱۹۸۹)

پرسشنامه عزت نفس – پوپ و همکاران (۱۹۸۹)

به منظور بررسی عزت نفس دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۰ گویه و ابعاد عزت نفس کلی، عزت نفس تحصیلی، توانایی بدنی، خانوادگی، اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر پوپ و همکاران (۱۹۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۸ مورد تأیید قرار گرفته است.