پرسشنامه عملکرد بازار – چری و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه عملکرد بازار – چری و همکاران (۲۰۱۴)

مولین (۲۰۰۲) در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش آفرینی به شرح زیر تأکید دارد:”چگونگی مدیریت سازمان ها و ارزش آفرینی آن ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان. همانطور که پرت (۲۰۰۵) تأکید می کند، تعریف مولین از غنای بیشتری برخوردار است، زیرا هم کیفیت و هم کمیت را پوشش می دهد.

به منظور سنجش عملکرد بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چری و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.