پرسشنامه عملکرد زمینه ای – کونوی (۱۹۹۹)

پرسشنامه عملکرد زمینه ای – کونوی (۱۹۹۹)

عملکرد زمینه‌ای: عملکرد زمینه‌ای به عنوان فعالیت هایی تعریف می شود که از محیط سازمانی، اجتماعی و روانشناسی که هسته فنی و تخصصی سازمان در آن عمل می کند، حمایت می نماید. این نوع از فعالیت ها به انگیزه ها، تمایلات و ویژگی های شخصیتی فرد بستگی دارند و به ندرت به صورت نقش رسمی مکتوب هستند .

به منظور بررسی عملکرد زمینه ای می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کونوی (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.