پرسشنامه عملکرد شغلی – تجریشی (۱۳۹۰)

پرسشنامه عملکرد شغلی – تجریشی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه و ابعاد کمیت کاری، کیفیت کاری، دانش و مهارت، مسئولیت پذیری، رعایت قوانین و مقررات، انعطاف پذیری و خلاقیت و ابتکار می‌باشد که از پژوهش معتبر تجریشی (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.