پرسشنامه عملکرد شغلی – سونی و مکات (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد شغلی – سونی و مکات (۲۰۱۶)

عملکرد شغلی: عملکرد شغلی میزان بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در سازمان اعم از خدماتی و تولیدی حاصل می شود و تحت تأثیر دو عامل؛ یعنی توانایی کارکنان برای انجام وظایف شغلی و نیز وجود انگیزه در آنان می باشد؛ زیرا افراد اگر توانایی و انگیزه های لازم را داشته باشند کارهای خوب را خوب انجام می دهند. عملکرد شغلی از دیدگاه ریچ و همکاران (۲۰۱۰)، به معنای ارزش جمع آوری شده برای سازمان است که از مجموعه رفتارهای مستقیم یا غیر مستقیم اعمال شده هر کارمند در جهت اهداف سازمانی به دست می شود. به طور کلی عملکرد شغلی سطح بازده افراد بر مبنای اهداف سازمان است. عملکرد شغلی نقش تلاش ها و رفتارهای فرد را در تحقق اهداف سازمانی می سنجد.

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سونی و مکات (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.