پرسشنامه عملکرد نیروی انسانی (کارکنان) – انگو و لوی (۲۰۰۸)

پرسشنامه عملکرد نیروی انسانی (کارکنان) – انگو و لوی (۲۰۰۸)

عملکرد نیروی انسانی (کارکنان): عملکرد به عنوان ارزش های کلی مورد انتظار سازمان از تکه های مجزای رفتاری تعریف شده است که یک فرد در طول یک دوره مشخص از زمان، انجام کار می دهد.

به منظور سنجش متغیر عملکرد نیروی انسانی (کارکنان) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هانگ انگو و ریموند لوی (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.