پرسشنامه عملکرد پایدار – زید و همکاران (۲۰۱۸)

پرسشنامه عملکرد پایدار – زید و همکاران (۲۰۱۸)

عملکرد پایدار: در سازمان، عملکرد نتیجه فعالیت و تلاش فرد در راستای انجام وظایف محوله به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده است. به عبارت دیگر، در سازمان عملکرد عبارت است از: مجموع رفتارهای مرتب با شغل که افراد از خود نشان می دهند و تمامی این رفتارها بایستی در جهت توسعه پایدار باشند. عملکرد پایدار توازنی بین موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و تمامی محققان اذعان میکنند که صنعت بایستی برای نجات جان خویش، پایدار باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد پایدار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه و ابعاد عملکرد محیطی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر زید و همکاران (۲۰۱۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.