پرسشنامه عملکرد کسب و کارهای کوچک – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه عملکرد کسب و کارهای کوچک – توکلی (۱۳۹۴)

عملکرد کسب و کارهای کوچک: عملکرد کسب و کارهای کوچک می تواند به طرق مختلف تعریف گردد. همچون سهم بازار، سودمندی، و رضایت مشتریان. در این مطالعه عملکرد مالی و غیرمالی شرکت به عنوان شاخص هایی برای اندازه گیری عملکرد شرکت مورد اتخاذ قرار می گیرد. عملکردمالی کسب وکارهای کوچک شامل سهم بازار، سودمندی و رشد شرکت در زمینه مالی و بازاریابی می باشد و کسب وکارهای کوچک شامل تحقق اهداف، رضایت کارکنان و اطمینان شغلی می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد کسب و کارهای کوچک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر توکلی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.