پرسشنامه عوامل تنش زای محیط بالینی – کلیهامر و همکاران (۱۹۹۰)

پرسشنامه عوامل تنش زای محیط بالینی – کلیهامر و همکاران (۱۹۹۰)

به منظور سنجش عوامل تنش زای محیط بالینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کلیهامر و همکاران (۱۹۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.