پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST) – استینر و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST) – استینر و همکاران (۲۰۰۳)

به منظور غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PMS و PMDD) و تاثیر آن در زندگی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای  ۱۹ سوال و ۲ بخش است. بخش اول که شامل ١۴ علایم خلقی، جسمی و رفتاری است و بخش دوم که تأثیر این علایم را بر زندگی افراد می سنجد و شامل ۵ سؤال است. این پرسشنامه از پژوهش معتبر استینر و همکاران (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.