پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز – ۲۹ سوالی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز – ۲۹ سوالی

به منظور سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی می توان از پرسشنامه ای که بر اساس مدل رابینز طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۹ گویه و ابعاد همکاری گروهی، خلاقیت و نوآوری، دقت کاری، بهره‌وری، انگیزه کاری و ارزش‌گذاری به کارمند می‌باشد که توسط ایوبی (۱۳۹۳) طراحی شده است.