پرسشنامه فضیلتهای دخیل در عمل – پترسون و سلیگمن (۲۰۰۴) – ۴۸ گویه ای

پرسشنامه فضیلتهای دخیل در عمل – پترسون و سلیگمن (۲۰۰۴) – ۴۸ گویه ای

توانمندیهای منش، به عنوان بخشهای مثبت و ارزشمند شخصیت، یکی از موضوعات مهم مورد بحث در مسیر رشد و بهزیستی افراد و با بسیاری از شاخصهای سلامت درارتباط هستند.

به منظور سنجش و ارزیابی متغیر توانمندیهای منش (فضیلتهای دخیل در عمل) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پترسون و سلیگمن (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.