پرسشنامه قابلیت های بازاریابی – ورهایس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی – ورهایس و همکاران (۲۰۰۹)

ورهایس و همکاران (۲۰۰۹) قابلیتهای بازاریابی را به دو زیر مجموعه قابلیتهای تخصصی شده و معماری بازاریابی تقسیم نمودند.

  • قابلیتهای تخصصی شده بازاریابی: بطور وظیفهای بر قابلیتهای ایجادشده در کنار ترکیبی از دانش تخصصیشده متمرکز میباشند که بوسیله کارمندان بازاریابی حفظ میشود. مقیاس سنجش این متغیر درجهای است که بطور معمول شرکت در فعالیتهای بازاریابی تکراری (برنامهریزی بازاریابی) درگیر میشود.
  • قابلیتهای معماری بازاریابی: قابلیتهایی هستند که بر هماهنگ کردن قابلیتهای تخصصیشده بازاریابی تأکید دارند، از اینرو بر روی آرایش منابع برای رسیدن به اهداف محصول- بازار تمرکز دارند. مقیاس سنجش این متغیر درجهای است که شرکت به فعالیتهای بازاریابی رقبای نزدیک واکنش مناسبی نشان میدهد.

به منظور سنجش و ارزیابی قابلیت های بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و دو بعد قابلیت های تخصصی شده بازاریابی و قابلیت های معماری بازاریابی می‌باشد که از پژوهش معتبر ورهایس و دیگران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.