پرسشنامه قصد خرید مجدد از وب سایت – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه قصد خرید مجدد از وب سایت – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

قصد خرید مجدد: قصد خرید مجدد عبارتست از تکرار خرید مصرف کننده از برندی خاص پس از استفاده از همان برند و با باور مصرف کننده به ادامه فرآیند خرید از شرکتی خاص در آینده می باشد. قصد خرید مجدد نوعی از رفتار بر اساس بر شناخت و احساسات می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی قصد خرید مجدد از وب سایت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ریتا و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.