پرسشنامه قصد مصرف – تینگ و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه قصد مصرف – تینگ و همکاران (۲۰۱۹)

به منظور سنجش و ارزیابی قصد مصرف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر تینگ و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.