پرسشنامه قلدری ایلی نویز IBS – اسپلاگه و هولت (۲۰۰۱)

پرسشنامه قلدری ایلی نویز IBS – اسپلاگه و هولت (۲۰۰۱)

قلدری: قلدری نوعی رفتار تعرض آمیز است که در بین نوجوانان پدیده ای رایج است و غالبا با تکرار و فقدان قدرت شناخته می شود. قلدری به شیوه های مختلفی از قبیل دعوای فیزیکی، هل دادن، استفاده از الفاظ توهین آمیز و یا به شیوه های غیر مستقیم مانند طرد و شایعه سازی باشد. منظور از قربانی قلدری این است که یک دانش آموز به علت آزار و اذیت یک یا چند دانش آموز به دفعات مرتکب قلدری شود و یا به عنوان قربانی در مقابل زورگویی دانش آموزان قلدر، مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گیرد.

به منظور سنجش و ارزیابی قلدری و قربانی شدن می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و سه عامل قلدری، نزاع و قربانی می‌باشد که از پژوهش معتبر اسپلاگه و هولت (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.