پرسشنامه لذت جویی از خرید آنلاین – باکیلتاس و دیوانگلو (۲۰۱۳)

پرسشنامه لذت جویی از خرید آنلاین – باکیلتاس و دیوانگلو (۲۰۱۳)

انگیزه لذت‌جویانه، شامل ارزش‌هایی است که به جنبه احساسی و روانی خرید آنلاین مربوط می‌شود. انگیزه لذت‌گرایی به ارزش اجتماعی و احساسی که طی فرآیند خرید حاصل می‌شود، اطلاق می‌گردد. محققان در بسیاری از مطالعات انجام شده درباره انگیزش افراد در خرید آنلاین، انگیزه‌های لذت‌جویانه را از انگیزه‌های منفعت‌گرایانه یا سوداگریانه متمایز نموده‌اند (تو، لیائو و لین، ۲۰۰۷). انگیزه‌های منفعت‌گرایانه، عاقلانه، نقادانه و هدفمند هستند. افرادی که چنین انگیزه‌هایی دارند معمولا در جستجوی کالایی مناسب با قیمتی معقول هستند. در کنار انگیزه‌های سوداگری، انگیزه‌های لذت جویی قرار دارند. دلیلی که مصرف‌کنندگان لذت‌طلب را به خرید وادار می‌کند، به شکلی ساده، لذتی است که از فرآیند خرید کردن می‌برند. آنها در جستجوی شادی، لذت بردن، سرگرمی و خوش‌گذرانی هستند و این احساس را درخرید کردن می‌یابند. در حالیکه بازدیدکنندگان با انگیزه‌های منفعت‌گرایانه می‌بایست از طریق استدلال‌های منطقی قانع شوند، خریداران لذت‌طلب، از طریق عواطف و محرک‌های احساسی به یک خریدار واقعی تبدیل می‌شوند. لذت-جویی اشاره به خشنودی و لذتی است که مشتری در هنگام خرید بدست می‌آورد و به طور مستقیم با حالت روحی و خلق و خوی او در ارتباط است.

به منظور بررسی لذت جویی از خرید آنلاین نزد مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر باکیلتاس و دیوانگلو (۲۰۱۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.