پرسشنامه ماندگاری کارکنان – درودی (۱۳۹۶)

پرسشنامه ماندگاری کارکنان – درودی (۱۳۹۶)

مدیریت منابع انسانی، وظیفه حفظ و نگهداری نیروی انسانی می باشد. در این راستا، نرخ ترک خدمت به عنوان یکی از شاخص های اصلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی، مورد استفاده قرار می گیرد؛ و چنان چه در حد متعارف قرار داشته باشد، عملکرد مدیریت در زمینه حفظ و نگهداری پرسنل، مطلوب قلمداد می شود.

نیروی انسانی در راه نیل به اهداف هر سازمان، نهاد و شرکت مهم ترین سرمایه محسوب می شود. بنابراین باید برای حفظ و نگهداری آن توجه جدی کرد و از همه مهم تر، چنانچه در سازمان برای نگهداری نیروهای شایسته چاره اندیشی نشود، سازمان با مشکالت بسیاری از جمله عدم بهره وری مواجه خواهد شد و نیروی انسانی ناکارآمد و بی انگیزه نخواهند توانست تحقق بخش اهداف سازمان باشند. منابع انسانی در یک سازمان می تواند به شکل های مختلفی باشد، مثل توانایی های فنی افراد یا یک سیستم مدیریت با عملکرد مؤثر سازمان انسانی.

به منظور سنجش و ارزیابی ماندگاری کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۳ گویه و دو مولفه فرهنگ سازمانی حمایتی و توانمندسازی می‌باشد که از پژوهش معتبر درودی (۱۳۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.