پرسشنامه مسئولیت پذیری کالیفرنیا (۱۹۷۹)

پرسشنامه مسئولیت پذیری کالیفرنیا (۱۹۷۹)

مسئولیت پذیری: یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که به عهده اوگذاشته شده است می باشد و از همان فرد سرچشمه می گیرد. مفهوم کلی مسئولیت آن است که هر فرد و نه هیچ شخص دیگری جوهر، ذات یا ماهیت وجود خود را تعیین می کند. قبول مسئولیت برای زندگی خود یکی از ویژگی های افرادی است که شخصیت سالمی دارند. شیوه ی دیگر پرداختن به مفهوم مسئولیت پذیری، توانایی پاسخگویی است.

به منظور بررسی مسئولیت پذیری در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۲ گویه می‌باشد و نخستین بار توسط هاریسون گاف (۱۹۵۱) با ۶۴۸ سوال و ۱۵ مقیاس برای سنجش ۱۵ ویژگی شخصیتی انتشار یافت. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.