پرسشنامه مشکلات رفتاری FPC – هورنر (۱۹۷۴)

پرسشنامه مشکلات رفتاری FPC – هورنر (۱۹۷۴)

مشکلات رفتاری کودکان: رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن و انحرافی که گستره آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسرده گونه و گوشه گیرانه می باشد و بروز آنها به دور از انتظارات مشاهده کننده است.

به منظور سنجش میزان مشکلات رفتاری کودکان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰۸ گویه و ابعاد نشانگانِ اضطراب/ افسردگی، گوشه گیری/ افسردگی، شکایات – جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتارهای قانون شکن و رفتارهای پرخاشگرانه می‌باشد که از پژوهش معتبر هورنر (۱۹۷۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.