پرسشنامه مهارت سیاسی – فریس و همکاران (۲۰۰۵) – ۱۲ گویه ای

پرسشنامه مهارت سیاسی – فریس و همکاران (۲۰۰۵) – ۱۲ گویه ای

مهارت سیاسی: توانایی درک مؤثر دیگران در کار و همچنین استفاده از این دانش برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران، تا در راهی عمل کنند که به رسیدن به اهداف فردی یا سازمانی کمک می کند.

به منظور سنجش و ارزیابی مهارت سیاسی فرد در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و ابعاد تاثیر بین فردی، هوشیاری اجتماعی، توانایی شبکه سازی و صمیمیت آشکار می‌باشد که از پژوهش معتبر فریس و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.