پرسشنامه مواجهه کودک با خشونت خانگی CEDV – ادلسون و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه مواجهه کودک با خشونت خانگی CEDV – ادلسون و همکاران (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و اندازه گیری درجه مواجهه کودک با خشونت خانگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و ابعاد مواجهه با خشونت پدر علیه مادر، مواجهه با خشونت در محله یا مدرسه، مواجهه با مشاجره والدین، درگیری کودک در خشونت والدین، خشونت بزرگسالان علیه کودک، مواجهه با عوامل خطرزای زندگی، مواجهه با خشونت از طریق استفاده از فناوری های تصویری خشونت بار می‌باشد که از پژوهش معتبر ادلسون و همکاران (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.