پرسشنامه موانع سازمانی تسهیم دانش – علامه (۱۳۹۱)

پرسشنامه موانع سازمانی تسهیم دانش – علامه (۱۳۹۱)

به وِیژگی های محیط تسهیم دانش که تسهیم و تبادل دانش را محدود می کند و یا مانع از آن می شود، موانع تسهیم دانش می گویند.

به منظور سنجش و ارزیابی موانع سازمانی تسهیم دانش می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵۷ گویه و ابعاد رهبری، انگیزش، ارتباطات، خط مشی های ضعیف منابع انسانی، ناکارآمدی سیستم پاداش سازمان، عدم دسترسی به منابع مورد نیاز (مالی، اطلاعاتی و …)، ضعف سیستم ارزیابی کارکنان، فقدان حاکمیت فرهنگ تسهیم دانش، فقدان حاکمیت فرهنگ اعتماد محور، فقدان حاکمیت فرهنگ باز، فقدان حاکمیت فرهنگ سازمانی یادگیرنده، ضعف پشتوانه های ارزشی و اعتقادی، عدم تمایل افراد به استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات، فقدان سیستم جامع اطلاعاتی می‌باشد که از پژوهش معتبر علامه (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.