پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTSI) – دهقانی (۱۳۸۹)

پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTSI) – دهقانی (۱۳۸۹)

پرسشنامه نشانگان ضربه عشق ۴۵ سؤالی توسط دهقانی (۱۳۸۹) ساخته شده و شامل نمره کلی بین یک تا ۲۲۵ و سه خرده مقیاس فرعی در برگیرنده علایم شناختی-هیجانی و رفتاری برای ارزیابی علایم سوگ ناشی از فروپاشی روابط عاشقانه است. در این پرسشنامه در مقابل هر جمله ۵ گزینه کاملاً نادرست = ۱، نادرست = ۲، تا حدی درست = ۳، درست = ۴، کاملاً درست = ۵ قرار دارد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.