پرسشنامه نقش پزشک در گرایش به سزارین – شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه نقش پزشک در گرایش به سزارین – شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳)

به منظور بررسی نقش پزشک در گرایش به سزارین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.