پرسشنامه نوآوری باز – روتر و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه نوآوری باز – روتر و همکاران (۲۰۱۹)

نوآوری باز: نوآوری باز عبارت است از همکاری با سازمان‌ها یا شرکت‌های خارجی‌ای که دارای منابع دانشی هستند، که این منابع می‌توانند در جهت دستیابی به اهداف نوآورانه سازمان مفید واقع شوند. ﻫﻨﺮی ﻧﻮآوری ﺑﺎز را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ: ﻧﻮآوری ﺑﺎز اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ شرکت­ ها ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، می­ﺘﻮاﻧﻨﺪ و می­ﺑﺎﯾﺴﺖ از اﯾﺪهﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و از راه­ های داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

به منظور سنجش و ارزیابی مفهوم نوآوری باز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و پنج بعد مشارکت مشتریان، مشارکت تامین کنندگان، مشارکت رقبا، مشارکت دانشگاه ها و مشارکت متخصصان می‌باشد که از پژوهش معتبر روتر و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.