پرسشنامه نگرش به زایمان به روش سزارین – شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه نگرش به زایمان به روش سزارین – شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳)

به منظور بررسی و ارزیابی نگرش به زایمان به روش سزارین در زنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.