پرسشنامه نگرش های خوردن – گارنر و همکاران (۱۹۸۲) -۲۶-EAT

پرسشنامه نگرش های خوردن – گارنر و همکاران (۱۹۸۲) -۲۶-EAT

نگرش های خوردن نوعی نگرش روانشناختی است که همراه با اختلالاتی می باشد، این اختلال جزء اختلالات روانشناختی اند و تاثیر منفی ذهنی، جسمانی و اجتماعی بر روی سلامتی دارند. و بر طبق دسته بندی (DSM-IV) به سه دسته تقسیم می شوند (مهدی بیگی سروستانی، ۱۳۸۹). بی اشتهایی عصبی با ترس از افزایش وزن و اختلال در درک تصویر بدن تعریف می شود و پر اشتهایی عصبی با نگرانی دائم در مورد شکل و وزن بدن، دوره های تکراری در پر خوری، فقدان کنترل درطول این پرخوری و استفاده از روش های جبرانی برای جلوگیری از افزایش وزن مثل پاک سازی، محدودیت رژیمی، روزه داری یا تمرینات شدید مشخص می شود (صفوی و همکاران، ۱۳۸۸).

مطالعات نشان داده اند که نارضایتی بدنی به طور برجسته ای با اختلال خوردن مرتبط است و یکی از قوی ترین پیش بینی کننده های اختلال خوردن محسوب می شود. تعدادی از مطالعات آینده نگر نشان داده اند که نارضایتی بدنی پیش بینی کننده رفتار خوردن (تغذیه) است، ممکن است رفتارهای رژیمی واسطه رابطه بین نارضایتی بدنی و خوردن باشد که به گرسنگی و پیرو آن، پرخوری منجر شود. از آنجا که تصویر بدنی نقش مهمی را در احساسات کلی نوجوانان از ارزش خود بازی می کند، ممکن است عاطفه منفی در رابطه با نارضایتی بدنی و خوردن واسطه شود (رضایی، ۱۳۹۲).

به منظور بررسی نگرش های خوردن در میان افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۶ گویه و خرده مقیاس های اشتغال ذهنی با غذا، رژیم غذایی و اجتناب از غذاهای چاق کننده، تاثیر فشارهای اجتماعی بر غذا خوردن و عدم کنترل در خوردن می‌باشد که از پژوهش معتبر گارنر و همکارانش (۱۹۸۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.