پرسشنامه نیازهای بین فردی ‌- INQ10

پرسشنامه نیازهای بین فردی ‌- INQ10

به منظور سنجش و ارزیابی نیازهای بین فردی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و ابعاد ادراک سرباربودن و تعلق‌پذیری می‌باشد که از پژوهش معتبر ون آردن و همکاران (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۴۰۰ مورد تأیید قرار گرفته است.