پرسشنامه نیازهای بین فردی ‌- INQ15

پرسشنامه نیازهای بین فردی ‌- INQ15

به منظور سنجش و ارزیابی نیازهای بین فردی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و ابعاد سربار بودن و تعلق پذیری می‌باشد که از پژوهش معتبر ون آردن و همکاران (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۴۰۰ مورد تأیید قرار گرفته است.