پرسشنامه نیت مشارکت مشتری – آهن و راهو (۲۰۱۴)

پرسشنامه نیت مشارکت مشتری – آهن و راهو (۲۰۱۴)

نیت مشارکت مشتری: به طور کلی، مشارکت مشتری به نقش مشتری در فرایند تولید خدمت و یا کالای ملموس اشاره دارد. ماهیت خدمات باعث می شود مشتریان در مقایسه با کالاهای ملموس تمایل بیشتری برای مشارکت در تولید و ارئه آن داشته باشند .

به منظور سنجش و ارزیابی نیت مشارکت مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر آهن و راهو (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.