‌ پرسشنامه رایگان استاندارد هراس اجتماعی مشاوری (۱۳۸۱)

‌ پرسشنامه رایگان استاندارد هراس اجتماعی مشاوری (۱۳۸۱)

به منظور ارزیابی اضطراب یا هراس اجتماعی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مشاوری (۱۳۸۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ تأیید شده است.