پرسشنامه هم وابستگی هالیوک (HCI) – دیر و رابرتز (۲۰۰۰)

پرسشنامه هم وابستگی هالیوک (HCI) – دیر و رابرتز (۲۰۰۰)

هم وابستگی: بیماری آشفتگی هیجانی که اغلب مخرب است و مشخصه آن، جدایی و بیگانگی شدید نسبت به احساس های خود آدمی است. زندگی برای دیگران و به خاطر آنان، به رشد ناکافی عشق به خود منجر می شود. رشدی که به مثابه بنیادی حقیقی برای عشق ورزیدن به دیگران لازم است (لش، ۱۹۹۰؛ به نقل از ویتفیلد؛ ترجمه معصومیان شرقی، ۱۳۹۴).

به منظور سنجش میزان هم وابستگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و ۳ خرده مقیاس از خود گذشتگی، تمرکز بر خارج از خود و واکنش گری می‌باشد که از پژوهش معتبر دیر و رابرتز (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.