پرسشنامه هوش هیجانی – وانگ و لاو

پرسشنامه هوش هیجانی – وانگ و لاو

هوش هیجانی یکی از مؤلفه های هوش کلی است که به زندگی شخصی و حرفه ای افراد کمک می کند. هوش هیجانی دربردارنده مؤلفه های ارزیابی خودادراکی، ارزیابی احساسات دیگران، استفاده از احساسات و تنظیم احساسات است.

به منظور بررسی هوش هیجانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد ارزیابی خودادراکی، استفاده از احساسات، ارزیابی احساسات دیگران و تنظیم احساسات می‌باشد که از پژوهش‌ وانگ و لاو (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.