پرسشنامه هویت تیمی ورزشی – لی و فری یرا (۲۰۱۳)

پرسشنامه هویت تیمی ورزشی – لی و فری یرا (۲۰۱۳)

به منظور سنجش و ارزیابی هویت تیمی ورزشی در ذهن هواداران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لی و فری یرا (۲۰۱۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.