پرسشنامه هویت سازمانی – بوش و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه هویت سازمانی – بوش و همکاران (۲۰۰۶)

هویت سازمانی به عنوان میزان و حدی تعریف می شود که، اعضای سازمان احساس یکی بودن با سازمان می کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی هویت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۷ گویه و ابعاد هویت منسجم سازمان، دانش استراتژی، ابزارها و حمایت، کیفیت مدیران، ارتباطات داخلی و گشودگی و پویایی می‌باشد که از پژوهش معتبر بوش و همکاران (۲۰۰۶) (که در سایت های دیگر به عنوان هویت سازمانی آنت (۲۰۰۶) معرفی شده است) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.