پرسشنامه وجدان کاری – بریک و مانت (۱۹۹۱)

پرسشنامه وجدان کاری – بریک و مانت (۱۹۹۱)

وجدان کاری: نیروی است که فرد را متعهد می کند یک سری رفتارهای معطوف به هدف را در سازمان انجام دهد و نیز افکار و سلیقه متفاوت را برای شکل دهی یک رفتار سازنده همگرا سازد (لیاقتدار و همکاران، ۱۳۹۰). از دیدگاه بریک و مانت (۱۹۹۱) وجدان کاری دارای دو بعد موفقیت مداری و قابلیت اتکا می باشد.

به منظور بررسی وجدان کاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و دو بعد موفقیت مداری و قابلیت اتکا می‌باشد که از پژوهش معتبر بریک و مانت (۱۹۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.