پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور – توردارسون و همکاران (۲۰۰۴)

پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور – توردارسون و همکاران (۲۰۰۴)

به منظور سنجش دامنه وسیعتری از افکار وسواسی، اعمال وسواسی، رفتار اجتنابی و ویژگی های شخصیتی مرتبط با وسواس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵۵ گویه و ابعاد آلودگی، وارسی، افکار وسواسی، احتکار، کمال گرایی/ دقت  و تردید می‌باشد که از پژوهش معتبر توردارسون و همکاران (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.