پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک – راست و همکاران (۱۹۹۸) (گریمس)

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک – راست و همکاران (۱۹۹۸) (گریمس)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت ارتباط زناشویی (وضعیت زناشویی) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر راست و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.