پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود

پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود

به منظور ارزیابی میزان مهارت های مراقبت از خود و انجام فعالیت های روزمره زندگی (وضعیت مراقبت از خود) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۱ مورد تأیید قرار گرفته است.