پرسشنامه وفاداری مشتری – حسنقلی پور (۱۳۹۲)

پرسشنامه وفاداری مشتری – حسنقلی پور (۱۳۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی وفاداری مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر حسنقلی پور (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.