پرسشنامه پیوند با مدرسه – براون و ایوانز (۲۰۰۲)

پرسشنامه پیوند با مدرسه – براون و ایوانز (۲۰۰۲)

در سال های اخیر پیوند با مدرسه، حوزه پژوهشی مورد علاقه محققان، متخصصان آموزش و  پرورش و مشاوران مدارس بوده است. طبق نظر بلام (۲۰۰۵) دانش آموزانی که پیوند با مدرسه را تجربه می کنند مدرسه را دوست دارند، به آن احساس تعلق می کنند، باور دارند که معلمان مراقب آنها و یادگیریشان هستند، معتقدند که اولیای مدرسه با آنها دوست هستند، قواعد مدرسه عادلانه است و فرصت هایی برای مشارکت در فعالیت های فوق برنامه دارند.

به منظور بررسی پیوند با مدرسه در میان دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای  ۱۶ گویه و ۴ بعد تعهد، توان، تعلق و باور می‌باشد که از پژوهش معتبر براون و ایوانز (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.