پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی – فلت و هویت (۱۹۹۱)

پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی – فلت و هویت (۱۹۹۱)

به منظور سنجش کمال گرایی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و ابعاد کمال‌گرایی خودمدار، کمال‌گرایی دیگرمدار و کمال‌گرایی اجتماع مدار می‌باشد که از پژوهش معتبر فلت و هویت (۱۹۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.