پرسشنامه رایگان کارکردهای اجرایی – کولیج و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه رایگان کارکردهای اجرایی – کولیج و همکاران (۲۰۰۲)

کارکردهای اجرایی، نوعی کارکردهای خودتنظیمی اند که توانایی کودک را در بازداری، برنامه­ ریزی، سازماندهی، استفاده از حافظه­ ی کاری، حل مسأله و هدف گذاری برای انجام تکالیف و فعالیت های گوناگون نشان می­ دهند.

به منظور ارزیابی اختلالات عصب شناختی و رفتاری (کارکردهای اجرایی) کودکان و نوجوانان پنج تا هفده ساله می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۹ گویه و سه خرده مقیاس اختلالات سازماندهی، تصمیم گیری و بازداری می‌باشد که از پژوهش معتبر کولیج و همکاران (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.