پرسشنامه کانون کنترل خارجی مصرف کننده – وانگ (۲۰۱۴)

پرسشنامه کانون کنترل خارجی مصرف کننده – وانگ (۲۰۱۴)

کانون کنترل خارجی: مردم با داشتن حس تحت کنترل بودن از طریق منابع خارجی، فکر می کنند که نیروهای خارجی و باورهای آنها توسط دیگران کنترل می‌شوند. از این رو، افراد با داشتن چنین حسی، بر این تفکر هستند که هرچه برایشان رخ می دهد نتیجه کار خود آنها نیست. در نتیجه آنها غیر محتمل است که تغییرات رفتار را به دلیل عدم وجود کنترل بر نتایج موقعیت ها ایجاد کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی کانون کنترل خارجی مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر وانگ (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.