پرسشنامه کمال گرایی کینگ (۲۰۰۷)

پرسشنامه کمال گرایی کینگ (۲۰۰۷)

طبق تعریف برنز کمالگرایی عبارت است از شبکه ای از شناختها شامل انتظارات و تفسیرهای مربوط به رویدادها و ارزشیابی های شخص از خود و دیگران که وضع معیارهای غیر واقع بینانه، پایبندی جدی و بدون تامل به آن معیارها و معادل دانستن ارزش شخصی با عملکرد از مشخصه های آنها است. کمالگرایی، بر اساس این رویکرد، با وضع و پایبندی به معیارهای عالی برای عملکرد شخصی در تمام حوزه های زندگی مرتبط است. پژوهشگران بیان کرده اند که نگرانی در مورد اشتباهات، عامل اصلی کمالگرایی محسوب میشود. بنابراین ، افراد کمالگرا همواره از عملکرد خود، ناراضی هستند و چنین باور دارند که نمی توانند به آن چه میخواهند برسند.

به منظور سنجش و ارزیابی کمال گرایی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه می‌باشد که از منبع معتبر کینگ (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.